Odpady

 

EWIDENCJA ODPADÓW

Ewidencja odpadów to udokumentowanie wytwarzania, zbierania, odzysku, unieszkodliwiania, przekazywania i transportu odpadów, według określonych procedur wykorzystując karty ewidencji odpadów i karty przekazania odpadów. Obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów wynika z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21).

KOGO DOTYCZY

 • wytwarzającego odpady (np.: firmy produkcyjne, budowlane, serwisowe, sprzątające itd.), za wyjątkiem wytwórców odpadów komunalnych;
 • zbierającego, np.: punkty skupu złomu i surowców wtórnych;
 • transportującego odpady (tylko i wyłączenie z użyciem karty przekazania odpadu);
 • wykonującego odzysk lub unieszkodliwianie;
 • składowisk odpadów.

Uproszczona ewidencja odpadów dotyczy:

 • małych i średnich przedsiębiorców, którzy wytwarzają odpady niebezpieczne w ilości do 100 kg/rok i odpady inne niż niebezpieczne nie będące odpadami komunalnymi w ilości do 5 ton/rok;
 • transportujących odpadów

ZBIORCZE ZESTAWIENIE DANYCH

Zbiorcze zestawienie danych o odpadach powinien zawierać:

 • rodzaje i ilość odpadów;
 • sposoby gospodarowania odpadami;
 • instalacje i urządzenia służące do odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

DODATKOWE INFORMACJE

 • termin składania sprawozdań do 15 marca roku kolejnego za poprzedni rok kalendarzowy;
 • dokumenty należy składać do Marszałka Województwa.